15
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aangepaste NEN norm verduidelijkt toepassing dakramen en lichtkoepels

Nieuwe bereikbaarheidsnorm voor inbraakveiligheid van woningen in BouwBesluit

?De NEN norm voor inbraakveiligheid van woningen 5087,die beschrijft welke ramen en deuren in een woning als bereikbaar voor inbraakworden beschouwd, is herzien. Zo geldt nu dat dakramen in eenbereikbaarheidsvlak tot een hellingshoek van 40° moeten voldoen aanweerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Daarnaast is een maximale afzakafstandvan 3,5 meter binnen de woning bepaald. Voor voorschrijvers zorgt de aanpassingvoor meer duidelijkheid, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om op dejuiste plaatsen de juiste producten toe te passen. 
Bereikbaarheid via dak
In Nederland worden de meesteinbraken in woningen gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Dit type inbreker isuit op snel succes en wil met zo weinig mogelijk risico (lage pakkans) en zoeenvoudig mogelijk (zonder al te veel braakschade) de woning binnendringen. Dekeuze van de woning is afhankelijk van de eenvoudige manier om binnen tedringen en de zichtbaarheid van de buit. Daarom is het belangrijk dat alle dak-en gevelelementen die bereikbaar zijn voor inbrekers voldoen aaninbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096. Dit geldt dus ook lichtkoepels endakramen. Door de aanpassing van NEN norm 5087 wordt het eenvoudiger om tebepalen op welke plaats in een gebouw inbraakwerende producten verplicht zijn.
 
Inbraakwerendeproducten in nieuwbouwsituaties verplicht
Eén van de belangrijkstewijzigingen is dat alle ramen in een bereikbaar dakvak tot 40° moeten voldoenaan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Bij dakramen op de eersteverdieping of een lichtkoepel op een uitbouw wordt hier vaak nog onvoldoenderekening mee gehouden, terwijl dit vaak wel opklimbare situaties betreft (lagerdan 3,5 meter). Het BouwBesluit eist dat in deze situaties altijddaglichtproducten worden toegepast die vanaf de fabriek compleet voldoen aanweerstandsklasse 2. Een toevoeging van extra sloten of tralies is daarbij nietmeer toereikend. Specifieke typen dakramen en alle lichtkoepels van VELUXvoldoen als compleet product aan weerstandsklasse 2 en kunnen in die situatieszonder zorgen worden toegepast.
 
 
Betereventilatiemogelijkheden
Een andere belangrijke aanpassingis dat van de buitenzijde beoordeelde bereikbare ramen, waarbij de openingbinnen in het gebouw meer dan 3,5 meter boven de grond uitkomt, niet langerinbraakwerend hoeven te worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeelddakramen boven een trappenhuis door elektrische bediening of eenbedieningsstang eenvoudiger worden geopend, waardoor ventilatie ook in dezesituaties goed mogelijk is. Dit zorgt voor een gezond binnenklimaat en meerwooncomfort voor gebruikers en bewoners.
 
Meer informatie: www.nen.nl
?

d