De Meern,
22
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Modelwoning De Poorters van Montfoort geopend door Ambassadeur & Burgemeester

Duurzaam wooncomfort centraal bij eerste Active House woningen in Nederland

Samenvatting

Op 18 april is de bouwfase van het eerste Active House renovatieproject in Nederland feestelijk afgesloten met de opening van de modelwoning. De openingshandeling van De Poorters van Montfoort werd officieel verricht door de Deense ambassadeur in Nederland Reimer R. Nielsen en de burgemeester van de gemeente Montfoort Bert Jansen. De tien sociale huurwoningen zijn duurzaam gerenoveerd, waardoor de vraag naar energie zeer beperkt is. Daarnaast is het wooncomfort van de bewoners verbeterd doordat meer leefruimte, daglicht en natuurlijke ventilatie is gecreëerd. Om te testen of de gestelde doelstellingen in de praktijk daadwerkelijk worden behaald, worden de woningen en de ervaringen van de gebruikers een tijd geregistreerd.  

Medio maart kregen zeven bewoners na vijf maanden de sleutel terug van hun totaal gerenoveerde woning. De feestelijke opening van de modelwoning vormde het sluitstuk van de renovatie van De Poorters van Montfoort, een duurzaam experiment in de sociale huursector waarbij het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staan. Voor het eerst in Nederland zijn woningen van veertig jaar oud duurzaam gerenoveerd, waarbij tevens voor de bewoners een comfortabel binnenklimaat is gecreëerd. Voor Karin Verdooren, directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest was de opening een bijzondere dag: “Bij alle activiteiten die GroenWest ontplooit, wegen we zorgvuldig af wat onze bijdrage kan zijn voor de toekomst. We richten ons hierbij vooral op bestaande woningen, want daar is de meeste winst te behalen. Het resultaat van deze duurzaam gerenoveerde woningen, waarin de behoeftes aan daglicht, warmtebeheersing en natuurlijke ventilatie in evenwicht zijn met elkaar en het energieverbruik, is daarvan een goed voorbeeld.”
 
Bewoners centraal stellen
De focus van deze renovatie lag op meer dan alleen energiebesparing. Het creëren van een comfortabel binnenklimaat voor de bewoners stond centraal. ”Een thuis gaat verder dan een dak boven je hoofd. Het moet een plek zijn waar je je veilig voelt en prettig en comfortabel kunt leven. We zijn dan ook blij dat de bewoners zo enthousiast hebben gereageerd op het resultaat”, aldus Verdooren.

Klimaatveranderingen tegengaan
De Poorters van Montfoort startte in 2009 met een oproep van VELUX Nederland. Voor een duurzaam concept dat zij in samenwerking met Danfoss hadden ontwikkeld waren zij op zoek naar een praktijkproject om het concept in toe te passen. De Deense ambassadeur in Nederland Reimer R. Nielsen benadrukte dat dit soort marktinitiatieven goede oplossingen zijn om te kunnen omgaan met de uitdagingen die voor ons liggen. “Tijdens de olie- en energiecrisis in de jaren ’70 bedachten bedrijven nieuwe oplossingen om in te springen op de ontstane schaarste. Met de klimaatveranderingen is een nieuwe ‘crisis’ ontstaan. Tijdens de Klimaattop in 2009 in Kopenhagen is de nadruk gelegd op de noodzaak van duurzame maatregelen om de gestelde Europese klimaatdoelstellingen in 2020 te behalen. Het gebruik van alternatieve energiebronnen en een efficiënter en effectiever gebruik van energie, zal uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2-uitstoot. Ondertussen is een derde crisis opgestaan. Door de financiële- en economische crisis zou energie-efficiëntie gezien kunnen worden als een financiële belasting, maar het tegendeel is het geval. Berekeningen van de Europese Commissie laten zien dat het juist leidt tot minder brandstofuitgaven en minder investeringen in energieproductie en distributie, wat weer leidt tot economische groei en nieuwe werkgelegenheid.
 
Ook anno 2013 worden de initiatieven genomen door bedrijven, die met de ontwikkeling van de Active House visie en door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen, proberen voor innovatieve, duurzame oplossingen te zorgen. Ik ben overtuigd dat deze samenwerking een voorbeeld is die in heel Nederland navolging kan krijgen.”
 
Active House in bestaande bouw
Ook Kurt Emil Eriksen, Algemeen secretaris van de International Active House Alliance gaf aan verheugd te zijn dat de Active House Visie is toegepast bij een renovatieproject. “Het is belangrijk dat we ons realiseren dat 90% van alle gebouwen over 50 jaar nog steeds zal bestaan. Deze gebouwen zullen een energiemodernisatie moeten ondergaan en het is belangrijk om daarbij niet alleen te kijken naar de energieprestaties, maar vooral ook naar het binnenklimaat. Zo zal de temperatuur in deze woningen ook in de zomer optimaal blijven. Hiervoor zijn aan de zuidkant van de woning niet alleen zonnepanelen toegepast om energie op te wekken, maar ook rolluiken en buitenzonweringen aangestuurd door intelligente systemen, om oververhitting tegen te gaan.”
 
Burgemeester van de gemeente Montfoort Bert Jansen was al sinds 2009 op de hoogte van de plannen en gaf aan zeer trots te zijn op het uiteindelijke resultaat. “Dit project is op meerdere fronten een inspirerend voorbeeld voor ons allemaal. Het project toont de visie, durf en doorzettingsvermogen van een woningcorporatie die niet bang is om verder te kijken dan alleen het verhuren van woningen. Het toont de geweldige uitwerking van de Active House visie, waarbij het project is besproken met en mede wordt gedragen door de bewoners, maar bovenal een prachtige samenwerking.”  

Innovatieve samenwerking in consortiumverband
Voor alle betrokken partijen is dit een prestigieus en innovatief project geweest. De betrokkenen wilden met De Poorters van Montfoort vooral kennis en ervaring delen. “De aanpak om dit project in consortiumverband te realiseren en innovatieve oplossingen door de markt toe te laten, was voor alle partijen nieuw. Door iedereen is een enorme inspanning geleverd om dit project te realiseren, waarbij uiteindelijk het resultaat ten dienste staat van de bewoner,” vertelt Verdooren.
 
Ook was het belangrijk inzicht te krijgen hoe om te gaan met het duurzame renovatievraagstuk voor de bestaande woningvoorraad. “Het project toont aan dat de Active House visie met een maximale energieprestatie, een hoge leefbaarheid en veel daglicht ook mogelijk is in bestaande woningen en niet voorbehouden is aan nieuwbouw. De Active House specificaties zorgen voor de spelregels om een duurzame, gezonde woning te kunnen (ver)bouwen, terwijl de ontwerpvrijheid behouden blijft. De BouwhulpGroep heeft de specificaties op een goede manier opgepakt en gebruikt om zo hun eigen ontwerp voor deze woningen te creëren. Ik feliciteer dan ook vooral de bewoners met hun totaal vernieuwde woning,” aldus Eriksen.
 
Experiment gaat verder
Om te testen of de gestelde doelstellingen in de praktijk daadwerkelijk worden behaald, wordt het project gedurende langere tijd gemonitoord. Zo worden de CO2-waardes en temperatuur in de woningen gemeten en wordt gekeken naar het energieverbruik en de energieopbrengst. Aangezien de bewoners binnen Active House centraal staan, worden ook zij regelmatig gevraagd hoe ze het leven in de woningen ervaren. “In Nederland staan meer dan twee miljoen woningen die ouder zijn dan dertig jaar en binnen niet al te lange tijd een energiemodernisatie moeten ondergaan. Deze tien woningen zijn een goed voorbeeld van hoe we dit kunnen aanpakken. Realistisch gezien zal het niet mogelijk zijn om alle bestaande woningen op dit maximale energieprestatieniveau te brengen, maar we kunnen elementen uit dit project meenemen in toekomstige projecten”, aldus Bernard van Dam, verantwoordelijk projectleider van GroenWest.
 
Modelwoning bezoeken
Eén van de woningen in het project wordt de komende maanden opengesteld als modelwoning. De modelwoning is nog tot half juli 2013 te bezoeken. Speciaal voor geïnteresseerde architecten, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, aannemers, overheden en gerelateerde bedrijven zoals stichtingen en organisaties worden rondleidingen verzorgd en presentaties gegeven over de totstandkoming van het project, de Active House visie, de samenwerking en producttoepassingen.
 
Openingsmoment
Onder leiding van Jack de Leeuw, algemeen directeur van SBR en voerder van het secretariaat van de internationale Active House Alliance, werden de sprekers samen met Michel Sombroek, algemeen directeur van initiatiefnemer VELUX Nederland en Henny van Aken, regiodirecteur van bouwer BAM Woningbouw uitgenodigd de officiële openingshandeling te verrichten.


Openingsmoment De Poorters van Montfoort 560px.jpg
Vlnr: Karin Verdooren, directeur-bestuurder woningcorporatie GroenWest,
Bert Jansen, burgemeester Montfoort, Reimer R. Nielsen, Deense ambassadeur,
Michel Sombroek, algemeen directeur VELUX Nederland B.V., Henny van Aken, regiodirecteur BAM Woningbouw,
Kurt Emil Eriksen, algemeen secretaris Active House Alliance.
Over De Poorters van Montfoort

De tien woningen gelegen aan de Poorterstraat in Montfoort zijn volgens de principes van Active House gerenoveerd van energielabel E naar energielabel A++. Door deze aanpak is een goede balans ontstaan tussen het energiegebruik en het wooncomfort. Want door de renovatie is de totale vraag naar energie en de uitstoot van CO2 zeer beperkt. Maar naast deze goede energieprestaties is in de woningen ook meer leefruimte en daglicht gecreëerd. Bewoners hebben een woning gekregen met een gezond binnenklimaat met veel natuurlijk licht en frisse lucht. De renovatie is in opdracht van GroenWest uitgevoerd door een consortium bestaande uit BAM Woningbouw B.V., Bouwhulpgroep, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Danfoss en VELUX Nederland B.V. 

Over Active House
Active House is een algemene visie voor het ontwikkelen van gebouwen die meer energie produceren dan verbruiken, maar eerbied houden voor zowel gezondheid en binnenklimaat als energie en milieu. Wereldwijd vertegenwoordigers uit de bouwbranche en bouwonderzoeksinstituten zijn betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige gebouwen in de internationale Active House Alliance. De alliantie heeft als doel de nieuwe internationale bouwstandaard te worden die aantoont dat energiezuinig bouwen gerealiseerd kan worden, waarbij de gebruikers van deze gebouwen op de eerste plaats centraal worden gezet. Kijk voor meer informatie op: www.activehousenl.info/project-1. 

Over BAM Woningbouw
Woningbouw is een vak apart. Dat weten we bij BAM Woningbouw al ruim 140 jaar. We willen allemaal gewoon prettig wonen. Maar ‘gewoon’ vraagt vaak om ongewone oplossingen. Daarvoor moet je in de toekomst kijken. Dat doen we al vanaf de beginjaren van BAM Woningbouw. En ook nu kijken we ver over de horizon. Zetten voortdurend de toon. Bedenken innovatieve oplossingen. We behouden wat goed is en zoeken tegelijkertijd naar kansen om betere oplossingen te bedenken als het gaat om groen wonen, financiering, verzorgd wonen en andere actuele thema’s. Dat doen we met partners – bestaande en nieuwe – binnen en buiten de bouwkolom. Samen zijn we de optelsom van ondernemen, nieuwe kansen creëren en vernieuwen. Door in een vroegtijdig stadium bij projecten betrokken te worden, zijn we in staat om het besluitvormingsproces te optimaliseren. En stellen we onze opdrachtgevers in staat om daadwerkelijk optimaal wooncomfort te bieden aan hun consumenten. Kijk voor meer informatie op www.bamwoningbouw.nl. 

 

Over Woningcorporatie GroenWest
GroenWest is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis wil bieden in het Groene Hart. Een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een plezierige woonomgeving, die zo veel mogelijk aansluit bij de persoonlijke wensen van de klant. Samen met haar partners zet GroenWest zich in om deze visie te realiseren. Wij bieden onze klanten een thuis. Een aantrekkelijke woning en een plezierige woonomgeving in het Groene Hart, nu en in de toekomst. Daarnaast past de prijs van de woning bij de beurs van onze klanten. Wij stemmen ons woningaanbod af op de vraag van huidige en toekomstige bewoners. Kleine kernen en hun bewoners hebben daarbij onze bijzondere aandacht. Het werkgebied beslaat het hele noordwestelijke deel van de provincie Utrecht. Op dit moment huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest. Kijk voor meer informatie op www.groenwest.nl. 

 

Over de VELUX Groep
De VELUX Groep zorgt al meer dan 70 jaar voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Het VELUX productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels en lichtstraten. Daarnaast bestaat het assortiment uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare producten aangestuurd door zonne-energie en zonnecollectoren. De VELUX Groep investeert uitgebreid in producten en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen. Met modelwoningen wordt concreet getoond hoe gebouwen energieneutraal en energieproducerend kunnen worden gebouwd met gebruik van daglicht en behoud van een comfortabel binnenklimaat. Visionaire architectuur, maximale energie-efficiëntie en minimale CO2-uitstoot worden gecombineerd met maximale leefbaarheid en comfort voor gebruikers. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl.