De Meern,
10
april
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Sociaal jaarverslag toont resultaat van 50 jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook dit jaar presenteert de VELUX Groep weer haar sociale jaarverslag over 2014. Eenhistorisch laag aantal bedrijfsongevallen en een continu teruglopende CO2-uitstoot zijn enkelevan de resultaten die eruit springen. Ook komt in het rapport naar voren dat de producten van deGroep bijdragen aan verbetering van het binnenklimaat, wat de productiviteit ten goede komten de CO2-uitstoot van gebouwen vermindert. Een deel van de winst van de Groep vloeit via haar stichtingen terug naar de maatschappij.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar publiceert de VELUX Groep een sociaal jaarverslag.Maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter al 50 jaar fundamenteel onderdeel van de bedrijfsvoering. “In 1965 formuleerde onze grondlegger, Villum Kann Rasmussen, al het Model CompanyObjective, dat nog steeds het leidende basisprincipe is voor de bedrijfsvoering van de VELUX Groep”, legtMichel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland uit. “Hiermee hebben we onszelf ambitieuzedoelen gesteld. Zo willen we alleen producten maken die zinvol zijn voor de maatschappij en uiteraard behandelen we onze klanten, toeleveranciers en werknemers beter dan de meeste andere bedrijven.”

Winst die terugvloeit naar de maatschappij

Als stichting gerelateerd familiebedrijf draagt de VELUX Groep een groot deel van haar winst af aan haarstichtingen, de VILLUM FOUNDATION en VELUX FOUNDATION. In 2014 doneerden deze stichtingen 150miljoen euro aan diverse sociale en wetenschappelijke werk- en onderzoeksvelden. In 2014 is door deVILLUM FOUNDATION een nieuwe stichting in het leven geroepen, de KR FOUNDATION, die onder leiding van voormalig Eurocommissaris Connie Hedegaard het milieu op internationale schaal als werkveld heeft.

VELUX producten hebben positieve CO2-footprint

De visie van de VELUX Groep is al meer dan 70 jaar gericht op het realiseren van betere gebouwen metfrisse lucht en daglichttoetreding. De levenscyclusanalyse van een VELUX dakraam laat nu zien dat dezetijdens zijn levensduur meer bespaart op CO2 dan er tijdens zijn productie vrijkwam. En die besparingkan zelfs nog oplopen wanneer een VELUX Energie Comfort gordijn wordt toegepast. Maar de VELUX Groep richt zich niet alleen op de bijdrage van haar eigen producten, maar naar het totale gebouwontwerp.

“De afgelopen jaren zijn er in 12 landen meer dan 20 demonstratiegebouwen neergezet, die we zelf hebben ontwikkeld of waarin we hebben geparticipeerd. Deze gebouwen zijn gemonitord als deel van een aantal internationale onderzoeksprojecten op het gebied van energie, daglicht, binnenklimaat, ventilatie en het sociologische belang van een gebouwontwerp. Hiermee hebben we aangetoond dat het met de technologie die we vandaag de dag ter beschikking hebben al mogelijk is om (bijna) energie neutrale gebouwen te realiseren met een gezond binnenklimaat.

Een belangrijke conclusie omdat gebouwen 40% van de totale energieconsumptie in de westerse wereldvoor hun rekening nemen, en omdat meer dan 80 miljoen Europeanen leven in huizen met een vochtig enondermaats binnenklimaat. Willen we als maatschappij zowel CO2-uitstoot verminderen als degezondheid en productiviteit van mensen verbeteren, dan zijn gebouwen daartoe een belangrijk element.En hier kunnen we als bedrijf aan bijdragen met onze kennis en ervaring, en met producten dieoplossingen kunnen bieden”, aldus Sombroek.

CO2-uitstoot verminderd met 29%

Sinds de VELUX Groep in 2007 startte met haar CO2-initiatieven, is haar eigen CO2-uitstoot verminderdmet 29%. In 2015 wordt een volgende stap in de goede richting gezet met hetenergiemanagementprogramma. Hierin wordt aangezet tot het opstellen van actieplannen om in alleEuropese fabrieken van de VELUX Groep tot energiebesparing te komen, gebaseerd op het monitoren enanalyseren van het energieverbruik. “Omdat we werken aan het verminderen van het energieverbruik vangebouwen, geloven we dat het van het hoogste belang is dat onze eigen invloed op het milieu zo laagmogelijk is. 96% van het hout dat we gebruiken in onze dakramen komt van duurzaam gecertificeerdeleveranciers (FSC of PEFC), en 98% van ons afval wordt gerecycled of gebruikt voor energieopwekking.Gebaseerd op de ervaringen die we hebben opgedaan met ons energiemanagementprogramma in onzefabriek in Duitsland, zijn we vol vertrouwen dat we ons eigen energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot, nog verder kunnen verlagen”.

Minder dan 1 werkgerelateerd ongeval per 1 miljoen gewerkte uren

Binnen haar 18 productiefaciliteiten wereldwijd heeft de VELUX Groep al jaren een scherpe focus opbedrijfsveiligheid. Voor het tweede opeenvolgende jaar noteerde het bedrijf het laagste aantalwerkgerelateerde ongevallen in haar historie. “In 2014 hadden we slechts 11 bedrijfsongevallen in degehele VELUX Groep. Dat is vergelijkbaar met 0,9 ongevallen per 1 miljoen werkuren. Een fantastischresultaat de ten opzicht van de Deense industrie die 10 bedrijfsongevallen per 1 miljoen werkurenrapporteerde. Daar zijn we uiteraard erg trots op, maar het is voor ons vooral zeer belangrijk dat onzewerknemers zich veilig voelen tijdens hun werk. De laatste 5 jaar hebben we een dalende trend gezien inzowel het aantal bedrijfsongevallen als het daaraan gerelateerde verzuim. Dat toont aan dat we niet alleen steeds minder, maar ook minder ernstige bedrijfsongevallen hebben”, vertelt Sombroek.

 

CO2-uitstoot verminderd met 29%

Sinds de VELUX Groep in 2007 startte met haar CO2-initiatieven, is haar eigen CO2-uitstoot verminderdmet 29%. In 2015 wordt een volgende stap in de goede richting gezet met hetenergiemanagementprogramma. Hierin wordt aangezet tot het opstellen van actieplannen om in alleEuropese fabrieken van de VELUX Groep tot energiebesparing te komen, gebaseerd op het monitoren enanalyseren van het energieverbruik. “Omdat we werken aan het verminderen van het energieverbruik vangebouwen, geloven we dat het van het hoogste belang is dat onze eigen invloed op het milieu zo laagmogelijk is. 96% van het hout dat we gebruiken in onze dakramen komt van duurzaam gecertificeerdeleveranciers (FSC of PEFC), en 98% van ons afval wordt gerecycled of gebruikt voor energieopwekking.Gebaseerd op de ervaringen die we hebben opgedaan met ons energiemanagementprogramma in onzefabriek in Duitsland, zijn we vol vertrouwen dat we ons eigen energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot, nog verder kunnen verlagen”.

Minder dan 1 werkgerelateerd ongeval per 1 miljoen gewerkte uren

Binnen haar 18 productiefaciliteiten wereldwijd heeft de VELUX Groep al jaren een scherpe focus opbedrijfsveiligheid. Voor het tweede opeenvolgende jaar noteerde het bedrijf het laagste aantalwerkgerelateerde ongevallen in haar historie. “In 2014 hadden we slechts 11 bedrijfsongevallen in degehele VELUX Groep. Dat is vergelijkbaar met 0,9 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren. Eenfantastisch resultaat de ten opzicht van de Deense industrie die 10 bedrijfsongevallen per 1 miljoengewerkte uren rapporteerde. Daar zijn we uiteraard erg trots op, maar het is voor ons vooral zeerbelangrijk dat onze werknemers zich veilig voelen tijdens hun werk. De laatste 5 jaar hebben we eendalende trend gezien in zowel het aantal bedrijfsongevallen als het daaraan gerelateerde verzuim. Dattoont aan dat we steeds minder, maar ook minder ernstige bedrijfsongevallen hebben”, vertelt Sombroek.

Lees het hele rapport op: www.velux.nl/jaarverslag