De Meern,
31
oktober
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Winnaars tonen positieve bijdrage daglicht bij maatschappelijke kwesties

International VELUX Award 2014 voor architectuurstudenten

Tijdens de uitreiking van de International VELUXAward 2014 in het Semper Depot in Wenen (Oostenrijk) werden gisteravond drieprijswinnaars en negen eervolle vermeldingen bekendgemaakt. Een team bestaande uit vier studenten van de Tsinghua University in Peking (China)werd bekroond met de eerste plaats voor hunproject Light, Revitalization”, een mooiediepgaande verkenning van de rolvan daglicht in het moderne stadsleven.
 
Du Dikang (22), projectleider vanhet winnende team: "Bij ‘Light of Tomorrow’ligt voor ons de nadruk op de spirituele schoonheid van hetleven. Daarom hebben we niet alleen gekeken naar eenbeter toepassing van daglicht in de toekomst, maar hebben we gezocht naar eennieuwe definitie van daglicht."

Daglicht op stedelijk, sociaal en cultureel niveau
De oorspronkelijke woonwijken inPeking, de hutongs metsmalle straatjes en kleine huizen, worden op dit moment getransformeerd in uniforme gebieden, waarbij het contact met de natuur verloren dreigt te gaan.Het idee van het winnende team is om de hutongs weer in contact te brengen metde natuur door de 24 fasen van de zon, die in de traditioneleOost-Aziatische zonnekalender eenbepaalde astronomische gebeurtenis of natuurverschijnsel aangaf waarmee de mensen tijd en seizoen bepaalden,weer terug te brengen in het straatbeeld. “De moderne mens vindtdaglicht net zo gewoon als stromend water. Ze zijn vergeten dat daglichtbestaat, net zoals ze de natuur ‘vergeten’ zijn. Met ons project proberen we derelatie tussen daglicht en tijd weer terug te laten komen in het dagelijkseleven,” aldus Dikang.
 1ste prijs.gif
De jury prijst het winnende team om de interessante benadering van daglicht ende volwassenheid van het onderwerp. “Het is een aannemelijk en haalbaar project dat oude Chinese tradities, en nieuwe manierenom naar deze tradities tekijken, aan elkaar knoopt. Het ontwerpgeeft een goed inzicht in de rol vandaglicht op stedelijk, sociaal en cultureel niveau",aldus juryvoorzitter Craig Dykers in zijnmotivatie over het winnendeproject.

?> Bekijk film 1 - Team Du Dikang 
 
Licht en schaduw als inspiratie voor verenigd Korea
De jury bestempelde het project dat de 2e plaatsbehaalde als fantastisch. Het project "Morning Glory Cloud" gecreëerd door twee studenten van de Hanyang University en HongikUniversity in Seoul (Zuid-Korea), brengtde Koreaanse gedemilitariseerde zone tot leven als eenkunstmatige wolk. “We hebben eenmanier gezocht waarop daglicht een bijdrage kan leveren aan de eenheid van hetKoreaanse schiereiland. De grens tussen Noord-Korea en Zuid-Korea is eenpsychologische lijn die in de gedachte van mensen bestaat. Daarom wilden we eenmeer flexibele architectonische grens ontwikkelen, waarmee we onze hoop voorhet opheffen van deze grens kunnen uiten. Het licht en de schaduw die door ons systeem worden geproduceerd zorgtvoor een ‘grens’ die de Koreanen inspireert na te denken over de tijd wanneerde echte grens er niet meer is”, overdenkt projectleider Jaebong Jeon. “We hopen dat ons project op een dagrealiteit kan worden.” 2de prijs.gif 
> Bekijk film 2 - Project "Morning Glory Cloud"
 
Energie van de zon creëert veiligheid en hoop in vluchtelingenkampen“Light of Hope”, het project dat de 3de plaats in de wacht sleepte, heeft tot doel een gloed van hoop, veiligheid en verlichting tebrengen in het leven van miljoenen mensendie wereldwijd leven in vluchtelingenkampen. Het idee is om in de kampen ruimtelijke lichtgewichtnetten op te hangen. Overdagbieden de netten beschutting tegen defelle zon, maar door een behandeling metphoto-luminising poeder dat wordt opgeladen door daglicht gloeien ze ‘s nachtsop. De jury vond het project kostenefficiënten praktisch uitvoerbaar , maar toonde vooral de oprechte maatschappelijkebetrokkenheid van het team van vierstudenten van de University of Architecture, Constructionand Geodesy in Sofia (Bulgarije).
 
"Het was voor ons heel belangrijk om tewerken met de functionaliteit vanlicht. Daglicht is een symbool van hoop, zuiverheid en veiligheid. Het idee achter dit project is om de aandachtvan mensen te verleggen naar de behoefte van licht.De grootste uitdaging hierbij was omhet concept en de technologie aan elkaar te verbinden, maar wehebben vastgehouden aan onzevisie om extra waarde te creëren in het leven vanmensen", zegt projectleider SnezhinaAleksieva. “We zijn zeer vereerd met dezeprijs, maar we hopen vooral dat ons idee daadwerkelijk de vluchtelingenkampenzal bereiken en dat deze prijs daar aan bij kandragen.
 3de prijs.gif
 
 > Bekijk film 3 - Project "Light of Hope"
 
Naast de prijswinnaars, kende dejury ook nog twee speciale vermeldingentoe, beiden uit China, en zeveneervolle vermeldingen uit Canada,Italië, Denemarken, Bulgarije en China. Alleprijswinnaars en eervollevermeldingen werden unaniem doorde jury gekozen. 
 
Daglicht blijft het centrale thema
De jury prijst het feit dat veel ingezondenprojecten voor de International VELUX Award2014 verder gaan dan alleen het ontwerpen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke kwesties in de samenleving.“Veel projecten tonen een oplossing over hoe licht politieke situaties kanbeïnvloeden. Zij verbinden de functionaliteit van daglicht met andere doeleinden dan waaraanlicht gewoonlijk bijdraagt. Het gaat nietalleen om uitzicht en comfort,maar om hoe daglicht een bijdragekan leveren aan uitdagende situaties, maatschappelijkediscussies en politieke kwesties", zegt juryvoorzitterCraig Dykers.
 
De VELUX Groep die de International VELUX Awardal tien jaar organiseert, ziet de verlengdefocus op verantwoordelijkheid en conceptuele experimenten in de studentenprojectenals een belangrijke toegevoegde waarde: "Metde competitie willen we de studenteninspireren daglicht te zien alsmeer dan alleen een ontwerpelement.We zijn dan ook zeer verheugd datde winnende projecten en eervolle vermeldingen van dit jaar sterk betrokken zijn bij serieuze wereldwijdeonderwerpen en eenoprechte maatschappelijke betrokkenheidtonen, zegt Per ArnoldAndersen, die namens de VELUX Groep zitting had in de jury.
 
group_picture_.jpgOver de International VELUX Award
De International VELUX Award werd dit jaar voor dezesde keer georganiseerd in samenwerking met de International Union of Architects(UIA) en de European Association for Architectural Education (EAAE). In totaaldongen 797projecten mee naar de prijzen. Het totale prijzengeld was € 30.000,-. Het teammet de eerste prijs ontving 10.000 euro, de tweede prijs 5.000 euro en de derdeprijs 3.200 euro. De rest van het prijzengeld werd verdeeld onder de eervollevermeldingen. De jury bestond dit keer uit Craig Dykers van Snøhetta uit deVerenigde Staten/Noorwegen, Róisín Heneghan van Heneghan Peng Architects uit Ierland, Magda Mostafa uit Egypte werkzaam bij Progressive Architects in Caïro, Catherine Slessor uit het Verenigd Koninkrijk redacteur van Architectural Review en Per Arnold Andersenuit Denemarken, vertegenwoordiger van de VELUX Groep
 
Meer informatie over de International VELUXAward is te vinden op: iva.velux.com of Facebook.com/ InternationalVELUXaward.Het tienjarig bestaan van de International VELUX Award is ook gevierdin de laatste editie van Daylight & ArchitectureMagazine te lezen via: da.velux.comof te downloaden via de App Store.?