13
juli
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Zonneboilersector heeft genoeg van ‘’Haagse Bakjes’’

Ze nodigen Verhagen uit voor rekensommen onder een goede kop koffie. Voorzitter Holland Solar: ‘’Minister Verhagen zegt onterecht dat zonneboilers te duur zijn en dat is knullig en schadelijk.’’

In een brief van 4 juli 2011 aan de Tweede Kamer “Subsidie duurzame warmte voor bestaande woningen” laat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie weten dat het afgelopen is met de subsidie voor de zonneboilers, warmtepompen en HR-e ketels. Met terugwerkende kracht houdt de subsidie op te bestaan per 17 februari 2011. Er kon dit jaar nog wel een subsidieaanvraag ingezonden worden bij AgentschapNL door particulieren en woningcorporaties, maar dat is tevergeefs geweest voor duizenden aanvragers. Deze aanvragers moeten nu zelf maar uitvinden hoe ze een kwalitatief goed werkende zonneboiler vinden voor een goede prijs. Holland Solar, brancheorganisatie voor de zonne-energiesector in Nederland, zo zegt voorzitter Gerard van Amerongen, vindt de argumenten van de Minister knullig en schadelijk voor de branche. De hele actie lijkt op een Haagse bak. Daarom nodigt Holland Solar Minister Verhagen uit om onder een goede kop koffie alsnog de juiste rekensommen te maken. Warmte opwekken met zonne-energie in woningen is een logische en zinnige wijze van (fossiel) energiegebruik vermijden. Bovendien: het heeft een enorm potentieel. Daarbij stelt Holland Solar dat zonneboilers niet te duur zijn: ze zijn voor burgers vaak juist een kosteneffectieve investering. De subsidie van ongeveer 20% van de kostprijs was vooral om kopers over de streep te trekken, en dat werkte goed in de praktijk. Dat is niet hoe de Minister het ziet. “Te duur en niet effectief”, zo luidt het oordeel van de Minister. In het Energierapport en in het advies van het Topteam Energie staat te lezen waarom: dit Kabinet wil goedkope centraal geproduceerde energie. Deze keuze geldt ook voor – in EU verband afgesproken – duurzame energie doelstellingen. Elke vorm van decentrale energieopwekking lijkt dan al snel te duur en daarom – zo beargumenteert de Ministergaat beschikbare subsidie enkel naar “heel kosteneffectieve maatregelen”, zoals bioenergie of wind op land. Opwekking van duurzame warmte in woningen, voor de douche en verwarming, krijgt daarom geen subsidie meer. Ook decentrale elektriciteitsopwekking voor individuele particulieren, bijvoorbeeld met zonnestroom, is daarom uitgesloten in de nieuwe SDE+ regeling die per 1 juli 2011 in is gegaan. Holland Solar vindt dat de Minister niet kan rekenen en nodigt de minister uit om onder een goed kop koffie de rekensommen samen te maken. Enkel productiekosten worden beschouwd in de uitgangspunten voor beleid: er wordt niet met de prijs voor de uiteindelijke eindgebruiker gerekend. Die is bij centrale opwekking altijd veel hoger dan de productieprijs. Holland Solar vindt dat de Minister appels met peren vergelijkt. Met name de Nederlandse zonne-energiesector zal hiervan de wrange vruchten plukken vanwege mogelijke desinvesteringen. De Minister komt met het besluit “met terugwerkende kracht schrappen van subsidie” terug op eerdere afspraken tussen de overheid en de branches: het negatieve oordeel baseert hij op nieuwe uitgangspunten van het energiebeleid. Dit oordeel staat haaks op de beweegredenen van zijn voorganger Minister Van der Hoeven, waarmee het beleid wederom inconsistent is. Verhagen claimt in zijn brief dat de sector de gewekte verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken: hij suggereert dat er afspraken zouden zijn over schaalvergroting en kostenreducties binnen een tijdshorizon van twee jaar. Volgens Holland Solar was de subsidieregeling een tijdelijke subsidie om tot schaalvergroting te komen die tot kostenreductie op langere termijn leidt. De overheid dicteerde daarbij een subsidieperiode van maximaal drie jaar. Deze is uiteindelijk maar twee jaar geworden, waarna de Minister de bedrijven wenst af te rekenen op een “resultaatverplichting”. Dat de Minister dit als gelegenheidsargument gebruikt om zijn keuze te verantwoorden, vindt Holland Solar ontluisterend. Het gaat hier om leveranciers en installateurs die vaak fors hebben geïnvesteerd om de subsidieregeling tot een succes te maken. Het gaat ook om goedwillende burgers die hun steentje dachten bij te dragen aan een duurzame samenleving en woningbouwcorporaties die de subsidieregeling constructief wilden aanwenden om hun woningbestand te verduurzamen. Nederlanders die zelf duurzame energie op willen wekken moeten dit nu zonder subsidie doen, maar betalen wel mee aan subsidie voor de grotere spelers in de markt: kleingebruikers betalen immers de energiebelasting. Ter afsluiting mogen we wel eens bedenken dat subsidie ook tot goede resultaten kan leiden. Doordat Duitsland meer dan 10 jaar consistent beleid voerde op het gebied van duurzame energie, kunnen wij in Nederland van relatief lage prijzen voor de producten profiteren. Hieruit kan je niet de conclusie trekken dat wij dan maar niets hoeven te doen. Wanneer Nederland voortgaat met het knipperlicht beleid van de afgelopen tien jaar, zal de prijs van duurzame energie hier veel hoger blijven dan die in de ons omringende landen; de geïmporteerde producten worden weliswaar goedkoper, maar de markt zal toch alleen door grotere volumes te maken tot scherpere prijzen kunnen komen. Over Holland Solar Holland Solar is de Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie. De ruim 100 bij Holland Solar aangesloten leden zijn actief op het gebied van zonnestroom, het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, en op het gebied van zonnewarmte, een technologie die zonnestraling benut om te verwarmen. Onder de leden zijn bedrijven die zonne-energieproducten leveren, en organisaties en bedrijven die diensten verlenen ter ondersteuning van de toepassing van zonne-energie. Holland Solar is aangesloten bij de Duurzame Energie Koepel. Meer informatie: Monique van Eijkelenburg hollandsolar@hollandsolar.nlwww.hollandsolar.nl

d